/ / Chương trình công tác năm 2017 – LĐLĐ TP.HCM

Chương trình công tác năm 2017 – LĐLĐ TP.HCM

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng; là năm tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, cũng là năm tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội nhập hiệu quả.
Tử thực tiễn phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, đồng thời căn cứ nhiệm vụ trii5ng tâm năm 2017 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định là “Năm vì lợi ích đoàn viên”; các cấp Công đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch năm 2017