/ / Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013.