/ / Thông báo về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề pháp...

Thông báo về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập