/ Số 04/QĐ-CĐ

Số 04/QĐ-CĐ

Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2019