/ / Hướng dẫn về việc tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn...

Hướng dẫn về việc tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn và công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017