/

thiep-xuan-dinh-dau

/ Hình ảnh

Hình ảnh

/ NHÂN SỰ

NHÂN SỰ

ms-hang

CỬ NHÂN – CHUYÊN VIÊN

Điện thoại: 08-38231593

Di động: 0903 195 381

Email: hangphan@ueh.edu.vn

1.Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua, khen thưởng
 • Thủ quỹ Công đoàn
 • Tạm ứng, quyết toán kinh phí Trường hỗ trợ
 • Tổ chức sự kiện
 • Công tác xã hội
 • Công tác văn thể
 • Công tác nữ công
 • Lập dự toán
 • Quản lý, cập nhật hồ sơ đoàn viên CĐ
 • Quản trị website đơn vị

2.Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức, nhân sự
 • Báo cáo trường và tổ chức công đoàn cấp trên
 • Xây dựng kế hoạch, Quy chế, Quy định
 • Công tác hiếu hỉ
 • Tổng hợp, thống kê
 • Theo dõi chế độ chính sách

3.Công tác khác

 • Thư ký Công đoàn
anh-phet

CỬ NHÂN – CHUYÊN VIÊN

Điện thoại: 08-38231593

Di động: 0913 835 022

Email: nvphet@ueh.edu.vn

1.Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác hiếu hỉ
 • Tổng hợp, thống kê
 • Kế toán Công đoàn
 • Theo dõi chế độ, chính sách
 • Văn thư, lưu trữ
 • Quản lý và kê khai tài sản
 • Quản lý văn phòng phẩm
 • Quản lý hồ sơ vay vốn
 • Lịch công tác tuần

2.Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức sự kiện
 • Thi đua, khen thưởng
 • Công tác xã hội
 • Công tác văn thể
 • Công tác nữ công
/ DANH SÁCH CÁN BỘ HƯU TRÍ

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯU TRÍ

/ DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN ĐỀ CÔNG ĐOÀN NK 2014 – 2017

DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN ĐỀ CÔNG ĐOÀN NK 2014 – 2017

/ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH PHỤ TRÁCH CÁC ĐƠN VỊ NK 2014-2017

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH PHỤ TRÁCH CÁC ĐƠN VỊ NK 2014-2017

/ DANH SÁC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN UEH NK 2014 – 2017

DANH SÁC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN UEH NK 2014 – 2017

danh-sach-bch-cong-doan-ueh
/ DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ NK 2014 – 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ NK 2014 – 2017

/ Liên hệ

Liên hệ

/ Tài chính

Tài chính