/ / Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi tài chính...

Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi tài chính công đoàn cơ sở